Osnovna škola „Hasan Kikić“ Sarajevo počela je sa radom 01.02.1956.godine pod nazivom Šesta narodna osnovna škola kada je formirano 8 odjeljenja sa 288 učenika, a nastava je izvođena u objektu sa 4 učionice. Naziv Osnovna škola „Hasan Kikić“ dobila je 15.05.1957.godine. Od svog osnivanja škola je funkcionirala kao četverorazredna osnovna škola, a od 1963. godine prerasta u osmorazrednu osnovnu školu. Školska zgrada u kojoj se škola i danas nalazi izgrađena je i otvorena 1964.godine, a raspolagala je sa 12 učionica, 3 kabineta, fiskulturnom salom i više manjih prostorija za nastavna učila. Tada je škola imala 27 odjeljenja sa 911 učenika. Ipak od početka 70-ih godina škola se suočava sa problemom nedovoljnog broja učenika, pa kapaciteti ove škole nisu bili dovoljno iskorišteni. Isti problem postoji i danas. Uz redovna odjeljenja u školi je u kontinuitetu postojalo i pomoćno odjeljenje sastavljeno od djece iz romske populacije različite starosne dobi. Od 1967.godine od pomoćnog odjeljenja se formiraju 2 specijalna kombinovana odjeljenja, a od 1969.godine 3 specijalna odjeljenja. Škola je prva u gradu pružila učenicima cjelodnevni školski boravak, a među prvima je formirala Đačku zadrugu, kroz koju su se mogli nabaviti udžbenici i pribor po znatno povoljnijim cijenama. Iako je škola egzistirala u gradskom području sa mnoštvom neriješenih komunalnih, stambenih i socijalnih problema, to nije destimulativno djelovalo na kvalitet rada škole. Naprotiv, ona je bila inicijator mnogih akcija u preobražaju ovog kraja, u aktiviranju kulturno-zabavnog i odgojnoobrazovnog života. Škola je kontinuirano ostvarivala izuzetno dobru saradnju sa roditeljima, lokalnom zajednicom i privrednim organizacijama, za šta je dobila niz priznanja i nagrada.

Zbog specifične strukture stanovništva, relativno velikog broja učenika u stanju socijalne potrebe, kao i prisustva određenog broja odgojno zapuštene djece, rad nastavničkog kolektiva se uvijek odvijao uz izvjesne poteškoće. No, i pored svega, OŠ „Hasan Kikić“ je od strane prosvjetno – pedagoških institucija vrednovana kao jedna od najboljih u sarajevskoj regiji. Ako se tome dodaju tradicionalno dobri međuljudski odnosi, koji mogu služiti za primjer mnogim kolektivima, dobro organizovane vannastavne aktivnosti, izuzetno dobra saradnja redovnih i specijalnih odjeljenja, cjelodnevni boravak za učenike, organizovana ishrana učenika, dobiva se cjelovita slika ovog vrijednog kolektiva, koji zaslužuje dužnu pažnju.

Od mnogobrojnih priznanja i nagrada kao što su Prvomajska nagrada, povelja Kulturno – prosvjetne zajednice grada, nagrada gradskog Prosvjetno – pedagoškog zavoda, posebno se izdvaja Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva, koju je škola dobila 1989.godine za dugogodišnji nastavni i vannastavni rad, te širi društveni angažman u lokalnoj zajednici. U ratnom periodu 1992. – 1995. školska zgrada je pretrpjela znatna oštećenja, a nastava se odvijala u specifičnim uvjetima po punktovima. Nakon završetka rata, školska zgrada je obnovljena donacijom Vlade Japana. Za ostvarene rezultate u odgoju i obrazovanju mladih naraštaja u duhu društvene demokratizacije i reafirmacije odgoja i obrazovanja mladih za 21. stoljeće, škola je dobila visoko priznanje Internacionalne lige humanista Zlatna povelja „Linus Pauling“.

Od mnogobrojnih priznanja i nagrada posebno se izdvaja Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva, koju je škola dobila za dugogodišnji nastavni i vannastavni rad, te širi društveni angažman u društvenoj zajednici, kao i Mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira za 2019.godinu.

U okviru GAGP projekta Ambasada Japana je osigurala grant sredstva za projekat energetske efikasnosti u okviru kojeg su realizovani radovi na obnovi termofasade i prozorskih ALU profila na objektu škole. Svečana primopredaja radova upriličena je u februaru 2022.godine.

Učešćem u programu certifikacije Eko škola u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska u junu 2022.godine JU OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo dobila je status SUPER EKO ŠKOLA.

Certifikat potvrđujuje da škola implementira najbolje prakse odgoja i obrazovanja za okoliš/ životnu sredinu. Škola je otvorena za suradnju, prepoznatljiva je po svom eko angažmanu, kontinuirano promovira brigu o okolišu/ životnoj sredini i kao takva je prepoznata u lokalnoj zajednici.

Osnovna škola „Hasan Kikić“ Sarajevo danas je devetogodišnja osnovna škola, čija je djelatnost odgoj i obrazovanje učenica i učenika uzrasta od 5,5 do 15 godina. U školskoj 2022/2023. godini našu školu pohađa 396 učenika, podijeljenih u 19 odjeljenja. Nastavno osoblje danas čini 32 nastavnika i profesora, a sa stručnim saradnicima i ostalim zaposlenicima činimo jedan vrijedan tim od 52 zaposlenika. Nastava se trenutno odvija u 9 učionica, 10 kabineta i sali za sport.