Misija škole

Osnovni cilj svih uposlenika je da najmlađoj populaciji pruži najbolje uvjete za izrastanje u zdrave, kreativne, kulturne i obrazovane ličnosti.

Vizija škole

Poseban pristup obrazovnim potrebama svakog djeteta - ŠkolaZaSvakoDijete

Ponosni na...

Poseban pristup obrazovnim potrebama svakog djeteta

Inovativnu primjenu postojećih i razvoj novih metoda i strategija učenja i poučavanja

Kreativnu integraciju sadržaja i predmeta poučavanja kroz tematski i projektni pristup

Stvaranje posebno kreativnog i inovativnog okruženja za učenje

Stručni kadar koji se stalno usavršava

Izuzetne rezultate na eksternoj maturi

Korištenje informacione tehnologije na inovativan i kreativan način

Inovacije u planiranju i realizaciji vannastavnih aktivnosti

Inovativne ideje i prakse koje doprinose razvoju kreativnosti i kritičkog mišljenja kod djece/učenika

Međuvršnjačku podršku

Partnerstvo sa roditeljima kroz aktivno uključivanje roditelja u projektne aktivnosti

Saradnju sa širom društvenom zajednicom i NVO sektorom

Projekte podrške obrazovnoj, socijalnoj i inkluzivnoj integraciji svakog djeteta

Projekte razvijanja zdravih životnih navika kod djece školske dobi

Projekte promocije pozitivnog stava prema sportskim aktivnostima u cilju rane prevencije bolesti i društveno - neprihvatljivih oblika ponašanja

Projekte promocije i razvijanja ekološke svijesti

Volonterski tim škole i promociju društveno – korisnog rada

Dugoročni ciljevi

Uključivanje stručnjaka svih profila u rad sa učenicima u cilju rane podrške i intervencije

Kroz sportsku, kulturnu i javnu djelatnost škole raditi na uključivanju svakog djeteta u vannastavne aktivnosti

Implementacija projekta „KIDS FIT KORNER“ sa fokusom na razvijanju zdravih nutricionističkih i životnih navika kod djece školske dobi

Implementacija projektnih aktivnosti „MALA KIDS OLIMPIJADA“ - promocija pozitivnog stava prema sportskim aktivnostima u cilju rane prevencije bolesti i društveno - neprihvatljivih oblika ponašanja

Podrška obrazovanju i socijalnoj uključenosti djece i porodica iz reda romske populacije i drugih nacionalnih manjina u BiH