Zakoni i podzakonski akti

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

Zakon o izmjeni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

Odluka o pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu

Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama

Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

Akcioni plan za borbu protiv korupcije JU OŠ "Hasan Kikić" Sarajevo 2015-2019

Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo

Plan integriteta JU OŠ "Hasan Kikić"

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ "Hasan Kikić" Sarajevo

Pravilnik o radu Javne ustanove Osnovne škole "Hasan Kikić" Sarajevo

Pravila Javne ustanove Osnovne škole "Hasan Kikić" Sarajevo

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu Javne ustanove Osnovna škola "Hasan Kikić" Sarajevo

Pravilnik o ocjenjivanju učenika

Pravilnik o polaganju eksterne mature

Pravilnik o izmjenama pravilnika o polaganju eksterne mature

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana

Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju

Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo

Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnim školama

Pravilnik o kriterijima za prijem radnika u radni odnos u pedagoškim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo

Pravilnik o organizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o zaštiti od požara

Odluke o izboru

Odluka o izboru nastavnika/nastavnice u produženom boravku

Odluka o izboru nastavnika/nastavnice u produženom boravku

Odluka o izboru socijalnog radnika

Odluka o izboru defektologa

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o dodjeli ugovora-nabavka školskih klupa

Odluka o dodjeli ugovora-nabavka radnih stolova

Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku školskih klupa i stolica

Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku radnih stolova

Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke ugradnja kotlovnice

Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke ugradnja vanjske stolarije

Odluka o stavljanju van snage Kalendara testova/pismenih vježbi za period 12.3.2020. do 26.3.2020. godine

Rješenje o poništenju postupka javne nabavke ugradnja kotlovnice

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke ugradnja vanjske stolarije

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke ugradnja vanjske stolarije

Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke ugradnja kotlovnice

Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke ugradnja vanjske stolarije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabavke ugradnja kotlovnice

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabavka i ugradnja PVC stolarije

Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke - nabavka i ugradnja PVC stolarije

Odluka poseban dodatak nastavnicima

Odluka dodatak nastavnicima koji realizuju nastavu od tri ili više predmeta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na demontaži postojeće i nabavci i ugradnji nove PVC vanjske stolarije i aluminijskog portala u kotlovnici

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na postavljanju termoizolacione fasade i termoizolacije kosog krova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na postavljanju termoizolacione fasade i termoizolacije kosog krova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na demontaži postojećih i nabavci i ugradnji novih oluka.

Dopuna Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu virusa COVID-19

Odluka o imenovanju Operativnog tima za praćenje implementacije Kriznog plana.